SM 1.1.515: Landgraf Wilhelm I. von Hessen (1821) SM 1.1.515: Landgraf Wilhelm I. von Hessen (1821)